SALETRA AMONOWA N 34%

  WZÓR CHEMICZNY: NH4NO3
  NAZWA CHEMICZNA: AZOTAN AMONU
  SYNONIM: SALETRA AMONOWA
  TYP NAWOZU: A.1.5.
  KOD PKWiU: 20. 15. 33. 0
  KOD CN: 31 02 30 90

  INFORMACJE PODSTAWOWE

  SALETRA AMONOWA JEST NAJBARDZEJ ZNANYM I POWSZECHNIE STOSOWANYM NAWOZEM AZOTOWYM. JEST TAKŻE JEDNYM Z NAJTAŃSZYCH JEDNOSKŁADNIKOWYCH NAWOZÓW AZOTOWYCH. ZAWIERA PROPORCJE AZOTU AMONOWEGO/AZOTANOWEGO WYNOSZĄCE 50%/50%, CO ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA. NAWÓZ ZAPEWNIA SZYBKIE I TRWAŁE DZIAŁANIE. FORMA AZOTANOWA SZYBKO JEST PRZYSWAJANA PRZEZ ROŚLINY, ZAŚ FORMA AMONOWA JEST ZATRZYMYWANA PRZEZ KOMPLEKS SORBCYJNY GLEBY I PRZYSWAJANA STOPNIOWO PRZEZ ROŚLINY W DŁUŻSZYM OKRESIE. NAWÓZ ŁATWO ULEGA ROZPUSZCZENIU W WODZIE.

  SALETRA AMONOWA OTRZYMYWANA JEST W PROCESIE CHEMICZNYM. POWSTAJE W WYNIKU NEUTRALIZACJI KWASU AZOTOWEGO AMONIAKIEM. NAWÓZ, W POSTACI GRANULEK, MA BARWĘ OD BIAŁEJ DO JASNOSZAREJ. NAWÓZ POSIADA WŁAŚCIWOŚCI HIGROSKOPIJNE STĄD TEŻ NALEŻY GO CHRONIĆ PRZED ZAWILGOCENIEM.

  NAWÓZ JEST ZABEZIECZONY ŚRODKIEM ANTYZBRYLAJĄCYM. WŁAŚCIWIE MAGAZYNOWANY NIE ULEGA TRWAŁEMU ZBRYLENIU W OKRESIE PRZYDATNOŚCI DO STOSOWANIA.

  PRZEZNACZENIE I STOSOWANIE

  SALETRA JAKO UNIWERSALNY NAWÓZ AZOTOWY, PRZEZNACZONY JEST DO NAWOŻENIA PRAKTYCZNIE WSZYSTKICH RODZAJÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, NA GRUNTACH ORNYCH I NA UŻYTKACH ZIELONYCH ORAZ W UPRAWIE WARZYW I SADOWNICTWIE ORAZ NA PLANTACJACH WIELOLETNICH OD WCZESNEJ WIOSNY DO PÓŹNEGO LATA. NAJLEPIEJ GDY PO WYSIANIU JEST WYMIESZANY Z GLEBĄ. STOSUJĄC POGŁÓWNIE, GDY BRAK JEST MOŻLIWOŚCI WYMIESZANIA Z GLEBĄ, STOSOWAĆ PRZED SPODZIEWANYM DESZCZEM.

  SKŁADNIKI NAWOZU WYSTĘPUJĄ W FORMACH ŁATWO PRZYSWAJALNYCH PRZEZ ROŚLINY. DZIĘKI ZAWARTOŚCI DWÓCH FORM AZOTU SALETRZAK ZAPEWNIA OPTYMALNE WARUNKI ROZWOJU W ZASTOSOWANYCH UPRAWACH. AZOT JEST UWALNIANY I POBIERANY W SZYBKO DZIAŁAJĄCEJ W FORMIE AZOTANOWEJ ORAZ FORMIE AMONOWEJ O SPOWOLNIONYM DZIAŁANIU.

  NAWÓZ MOŻNA APLIKOWAĆ DOGLEBOWO, ZARÓWNO PRZEDSIEWNIE JAK I POGŁÓWNIE. DAWKOWANIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ UPRAWIANEGO GATUNKU ORAZ JEGO FAZY ROZWOJOWEJ. ZALECA SIĘ, SZCZEGÓLNIE PO ZASTOSOWANIU POGŁÓWNYM NA GLEBACH ZASADOWYCH, ABY SALETRZAK ZOSTAŁ WYMIESZANY Z GLEBĄ (PRZYKRYTY) W CELU UNIKNIĘCIA STRAT AZOTU – PRZY UŻYCIU KULTYWATORA LUB BRONY.

  SALETRZAK SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2003 R. NAWÓZ TEN NIE JEST NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA.

  INSTRUKCJA STOSOWANIA

  NAWÓZ UNIWERSALNY DO NAWOŻENIA PRZEDSIEWNEGO I POGŁÓWNEGO. BEZPOŚREDNIO PRZED ROZSIEWEM MOŻNA MIESZAĆ Z FOSFORANEM AMONU (MAP, DAP), NAWOZAMI WIELOSKŁADNIKOWYMI (TYPU NPK) NA BAZIE FOSFORANU AMONU I Z SOLĄ POTASOWĄ. STOSOWAĆ DAWKI WEDŁUG POTRZEB NAWOZOWYCH UPRAWIANEJ ROŚLINY.

  ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU SALETRA N-34% W kg/ha
  RoslinaPLON
  T/HA
  ZAWARTOŚĆ GLEBY W FOSFOR
  WYSOKAŚREDNIAWYSOKA
  ZBOŻA5240325400
  RZEPAK3350450530
  KUKURYDZA7310410475
  ZIEMNIAK BEZ OBORNIKA30350400450
  ŁĄKI, PASTWISKA (ZIELONKA)40210250300

  KLASYCZNĄ METODĄ USTALANIA POTRZEB NAWOŻENIA JEST METODA BILANSOWA. POLEGA ONA NA ZBILANSOWANIU (PORÓWNANIU) ROZCHODÓW SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH TAKICH JAK WYNOSZENIE SKŁADNIKÓW Z PLONEM, STRATY SKŁADNIKÓW W GLEBIE Z PRZYCHODAMI, TJ. NAWOZY ORGANICZNE, OPADY ATMOSFERYCZNE, RESZTKI POŻNIWNE, UWALNIANIE SIĘ SKŁADNIKÓW W GLEBIE, ETC. WYNIK BILANSU OKREŚLA DAWKĘ NAWOZU MINERALNEGO.

  PONADTO OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO ROLNICZE DOKONUJĄ OZNACZENIA ZAWARTOŚCI AZOTU MINERALNEGO W GLEBACH. AKTUALNE WYNIKI OZNACZEŃ ZAWARTOŚCI AZOTU MINERALNEGO W GLEBACH DOSTĘPNE SĄ W TYCH STACJACH JAK RÓWNIEŻ W KRAJOWEJ STACJI CHEMICZNO ROLNICZEJ.

  SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA W ZAKRESIE DAWEK NAWOZÓW AZOTOWYCH OPRACOWUJE SIĘ NA PODSTAWIE M.IN. ANALIZY POTRZEB NAWOŻENIA AZOTEM DLA POSZCZEGÓLNYCH ROŚLIN UPRAWNYCH ORAZ ANALIZ ZASOBNOŚCI GLEBY, WYKONYWANYCH M.IN. PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO ROLNICZE ORAZ WYBRANE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO.

  MAGAZYNOWANIE

  NAWÓZ, WYŁĄCZNIE W OPAKOWANIACH, POWINIEN BYĆ MAGAZYNOWANY W OBIEKTACH MAGAZYNOWYCH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ OCHRONĘ PRZED SZKODLIWYMI WPŁYWAMI WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, PRZEDE WSZYSTKIM EKSPOZYCJĄ NAWOZU NA NASŁONECZNIENIE I WILGOTNOŚĆ. POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE POWINNY BYĆ WENTYLOWANE. SALETRA AMONOWA POWINNA BYĆ PRZECHOWYWANA Z DALA OD JAKICHKOLWIEK ŹRÓDEŁ CIEPŁA. W MAGAZYNIE SALETRY AMONOWEJ NIE DOPUSZCZALNE JEST PALENIE TYTONIU, PROWADZENIE PRAC SPAWALNICZYCH, POSŁUGIWANIE SIĘ OTWARTYM OGNIEM.

  OBIEKTY MAGAZYNOWE POWINNY BYĆ UTRZYMANE W CZYSTOŚCI. BEZWZGLĘDNIE NALEŻY ZAPOBIEGAĆ ZANIECZYSZCZENIU INNYMI SUBSTANCJAMI, ZWŁASZCZA WCHODZĄCYMI W REAKCJĘ. W POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH NIE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ ŻADNE MATERIAŁY PALNE, ANI MATERIAŁY KTÓRE MOGĄ WCHODZIĆ W REAKCJĘ Z NAWOZEM – W SZCZEGÓLNOŚCI: WĘGIEL, DREWNO, TROCINY, SŁOMA, OLEJE, SMARY, MATERIAŁY PĘDNE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, NAWOZY – SZCZEGÓLNIE MOCZNIK – LUB INNE ZAWIERAJĄCE CHLORKI, KWASY, ALKALIA, SPROSZKOWANE METALE, TLENKI METALI.

  W JEDNYM POMIESZCZENIU MAGAZYNOWYM NIE POWINNO SIĘ PRZECHOWYWAĆ WIĘCEJ NIŻ 300 T PRODUKTU W JEDNYM STOSIE, W ODLEGŁOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1,5 M OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA I 0,2 M OD ŚCIAN MAGAZYNU. NAWÓZ W KONTENERACH ELASTYCZNYCH (OPAKOWANIACH TYPU BB) O MASIE NIE WIĘKSZEJ NIŻ 500 KG NALEŻY SKŁADOWAĆ NAJWYŻEJ W DWÓCH WARSTWACH. NAWÓZ W OPAKOWANIACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 50 KG NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W STOSACH ZŁOŻONYCH NAJWYŻEJ Z 1O WARSTW. NALEŻY UNIKAĆ NADMIERNEGO TWORZENIA SIĘ PYŁÓW. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADOWANIA NAWOZU LUZEM NA PLACACH.

  TRANSPORT i OPERACJE PRZEŁADUNKOWE

  PODCZAS TRANSPORTU, ROZŁADUNKÓW, ZAŁADUNKÓW, KONFEKCJONOWANIA NAWÓZ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WODY, OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM. PRZEWOZIĆ WYŁĄCZNIE W OPAKOWANIACH. ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZYPADKOWYM USZKODZENIEM OPAKOWAŃ ORAZ KRADZIEŻĄ.

  POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PN-C-87054:2000, PN-C-87001:1998. PN-EN ISO 780:2001, PN-C-87080:1994 (ISO 7409-1984).

  W PRZYPADKU KONFEKCJONOWANIA NAWOZU OPAKOWANIE / ETYKIETA PRODUKTU POWINNA BYĆ OZNAKOWANA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY; USTAWĄ O NAWOZACH I NAWOŻENIU Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033., POLSKĄ NORMĄ PN-C-87001:1998. JEŚLI WYMAGANE WÓWCZAS TAKŻE ZGODNIE Z (GHS) GLOBALNIE ZHARMONIZOWANY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA CLP – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) NR 1272/2008.

  SALETRA NIE PODLEGA PRZEPISOM RID (KOLEJ), ADR (TRANSPORT DROGOWY) ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI KODAMI TRANSPORTOWYMI.

  ZAGROŻENIA I BEZPIECZNE STOSOWANIE

  SALETRAK SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2003 R. NAWÓZ TEN NIE JEST NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA.

  ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008 NAWÓZ JEST SKLASYFIKOWANY JAKO:
  OX. SOL. 3 SUBSTANCJA STAŁA UTLENIAJĄCA, KATEGORIA ZAGROŻENIA 3
  EYE IRRIT. 2 DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY/POWAŻNE USZKODZENIE OCZU KATEGORIA ZAGROŻENIA 2

  GHS07 H319 UWAGA ! DZIAŁA DRAŻNĄCO NA OCZY

  ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
  P264 DOKŁADNIE UMYĆ RĘCE PO UŻYCIU.
  P280 STOSOWAĆ RĘKAWICE OCHRONNE/ODZIEŻ OCHRONNĄ/OCHRONĘ OCZU/OCHRONĘ TWARZY.
  P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OSTROŻNIE PŁUKAĆ WODĄ PRZEZ KILKA MINUT. WYJĄĆ SOCZEWKI KONTAKTOWE, JEŻELI SĄ I MOŻNA JE ŁATWO USUNĄĆ.

  GHS03 H272 MOŻE INTENSYFIKOWAĆ POŻAR; UTLENIACZ

  ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
  P210 PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA/ISKRZENIA/OTWARTEGO OGNIA/GORĄCYCH POWIERZCHNI. – PALENIE WZBRONIONE.
  P220 TRZYMAĆ/PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD ODZIEŻY/…/MATERIAŁÓW ZAPALNYCH.
  P370 + P378 W PRZYPADKU POŻARU: UŻYĆ WODY DO GASZENIA POŻARU

  OZNAKOWANIE ZGODNIE Z (GHS) GLOBALNIE ZHARMONIZOWANY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA CLP.
  SALETRA AMONOWA

  N 34 %

  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

  KONTAKT Z OCZAMI: PRZEPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY PRZY SZEROKO ODCHYLONEJ POWIECE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 10 MINUT, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OKULISTĄ.
  KONTAKT ZE SKÓRĄ: W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA SKÓRY, SPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY, NASTĘPNIE ZDJĄĆ ZANIECZYSZCZONĄ ODZIEŻ.
  POŁKNIĘCIE: W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO SPOŻYCIA PRZEPŁUKAĆ USTA, SPOWODOWAĆ WYMIOTY, NATYCHMIAST WEZWAĆ LEKARZA.
  DROGI ODDECHOWE: W PRZYPADKU ZATRUCIA, KTÓRE NASTĄPIŁO POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLI, KIEDY POSZKODOWANY MA KASZEL I ODCZUWA BÓL GARDŁA, ZAPEWNIĆ DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA, ODPOCZYNEK, W RAZIE POTRZEBY ZASTOSOWAĆ SZTUCZNE ODDYCHANIE, ZAPEWNIĆ POMOC MEDYCZNĄ.

  ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

  ZALECA SIĘ STOSOWANIE PODSTAWOWEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ. PRZY PRACY W POMIESZCZENIACH ZAPYLONYCH TAKŻE MASEK PRZECIWPYŁOWYCH.