MOCZNIK N46%

  WZÓR CHEMICZNY: CH4N2O
  NAZWA CHEMICZNA: DIAMID KWASU WĘGLOWEGO
  SYNONIM: MOCZNIK , KARBAMID
  TYP NAWOZU: A.1.9.
  KOD PKWiU: 2015310
  KOD CN: 3102 10 10

  INFORMACJE PODSTAWOWE

  MOCZNIK – [(NH2)2CO] – OTRZYMYWANY JEST W PROCESIE SYNTEZY AMONIAKU I DWUTLENKU WĘGLA, WYSTĘPUJE W POSTACI GRANULOWANEJ ORAZ GRANUL TYPU PRILL W KOLORZE BIAŁYM. ŁATWO ULEGA ROZPUSZCZENIU W WODZIE, MA WŁAŚCIWOŚCI HIGROSKOPIJNE, STĄD TEŻ NAWÓZ NALEŻY CHRONIĆ PRZED ZAWILGOCENIEM.

  MOCZNIK ZAWIERA 46% AZOTU W FORMIE AMIDOWEJ. DZIĘKI REAKCJI (HUDROLIZY ENZYMATYCZNEJ) ZACHODZĄCEJ W GLEBIE ZMIENIA POSTAĆ NA AMONOWĄ, KTÓRA JEST DOSTĘPNA DLA ROŚLIN, A NASTĘPNIE W AZOTANOWĄ. TA FORMA JEST ZATRZYMYWANA W GLEBIE.

  NAWÓZ JEST ZABEZIECZONY ŚRODKIEM ANTYZBRYLAJĄCYM. PRODUKT WŁAŚCIWIE MAGAZYNOWANY NIE ULEGA TRWAŁEMU ZBRYLENIU W OKRESIE PRZYDATNOŚCI DO STOSOWANIA.

  PRZEZNACZENIE I STOSOWANIE

  MOCZNIK JAKO UNIWERSALNY NAWÓZ AZOTOWY, MOŻE BYĆ STOSOWANY W ROLNICTWIE DO NAWOŻENIA PRAKTYCZNIE WSZYSTKICH RODZAJÓW ROŚLIN UPRAWNYCH. NAWÓZ TEN MOŻNA APLIKOWAĆ DOGLEBOWO, ZARÓWNO PRZEDSIEWNIE JAK I POGŁÓWNIE ORAZ W POSTACI ROZTWORU WODNEGO DO DOKARMIANIA DOLISTNEGO, KTÓREGO STĘŻENIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ UPRAWIANEGO GATUNKU ORAZ JEGO FAZY ROZWOJOWEJ. JEDNORAZOWA DAWKA MOCZNIKA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 250 KG/HA.

  NA GLEBACH O NIEUREGULOWANYM ODCZYNIE, ŚWIEŻO WAPNOWANYCH, NADMIERNIE WILGOTNYCH, WOLNO OGRZEWAJĄCYCH SIĘ I PODMOKŁYCH STOSOWANIE MOCZNIKA JEST MNIEJ EFEKTYWNE, PODOBNIE JAK STOSOWANIE ZBYT WCZESNĄ WIOSNĄ W NISKICH TEMPERATURACH.

  DO DOKARMIANIA DOLISTNEGO W ROZTWORZE WODNYM STĘŻENIE MOCZNIKA POWINNO BYĆ DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ GATUNKU (KUKURYDZA, BURAK CUKROWY, ZIEMNIAK – 6%, RZEPAK – 12%) I FAZY ROZWOJOWEJ ZBÓŻ. NA 1 HA ZALECA SIĘ 250-300 L TEJ CIECZY.

  ZE WZGLĘDU NA HIGROSKOPIJNOŚĆ, MOCZNIKA NIE WOLNO MIESZAĆ Z WIĘKSZOŚCIĄ NAWOZÓW AZOTOWYCH. BEZPOŚREDNIO PRZED WYSIEWEM MOCZNIK MOŻNA MIESZAĆ Z FOSFORANEM AMONU (DAP, MAP) SIARCZANEM AMONU ORAZ NAWOZAMI WIELOSKŁADNIKOWYMI (TYPU NPK) I SOLĄ POTASOWĄ.

  MOCZNIK ZNAJDUJE TAKŻE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE DO PRODUKCJI ŻYWIC, KLEJÓW, A TAKŻE ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH.

  MOCZNIK SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2003 R. NAWÓZ TEN NIE JEST NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA.

  INSTRUKCJA STOSOWANIA

  NAWÓZ UNIWERSALNY DO NAWOŻENIA PRZEDSIEWNEGO I POGŁÓWNEGO. BEZPOŚREDNIO PRZED ROZSIEWEM MOŻNA MIESZAĆ Z FOSFORANEM AMONU (MAP, DAP), NAWOZAMI WIELOSKŁADNIKOWYMI (TYPU NPK) NA BAZIE FOSFORANU AMONU I Z SOLĄ POTASOWĄ. STOSOWAĆ DAWKI WEDŁUG POTRZEB NAWOZOWYCH UPRAWIANEJ ROŚLINY.

  ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU MOCZNIK N 46% W kg/ha

  ROŚLINA PLON
  t/ha POTRZEBY NAWOZENIA AZOTEM
  MAŁE ŚREDNIE DUŻE
  ZBOŻA 5 150 250 300
  RZEPAK 3 250 300 400
  KUKURYDZA NA ZIARNO 7 250 300 350
  ZIEMNIAK BEZ OBORNIKA 30 250 300 320
  ŁĄKI, PASTWISKA (ZIELONKA) 40 150 180 220

  DO DOKARMIANIA DOLISTNEGO W ROZTWORZE WODNYM, O STĘŻENIU DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ GATUNKU (KUKURYDZA, BURAK CUKROWY, ZIEMNIAK – 6%, RZEPAK – 12%) I FAZY ROZWOJOWEJ ZBÓŻ.

  KLASYCZNĄ METODĄ USTALANIA POTRZEB NAWOŻENIA JEST METODA BILANSOWA. POLEGA ONA NA ZBILANSOWANIU (PORÓWNANIU) ROZCHODÓW SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH TAKICH JAK WYNOSZENIE SKŁADNIKÓW Z PLONEM, STRATY SKŁADNIKÓW W GLEBIE Z PRZYCHODAMI, TJ. NAWOZY ORGANICZNE, OPADY ATMOSFERYCZNE, RESZTKI POŻNIWNE, UWALNIANIE SIĘ SKŁADNIKÓW W GLEBIE, ETC. WYNIK BILANSU OKREŚLA DAWKĘ NAWOZU MINERALNEGO.

  PONADTO OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO ROLNICZE DOKONUJĄ OZNACZENIA ZAWARTOŚCI AZOTU MINERALNEGO W GLEBACH. AKTUALNE WYNIKI OZNACZEŃ ZAWARTOŚCI AZOTU MINERALNEGO W GLEBACH DOSTĘPNE SĄ W TYCH STACJACH JAK RÓWNIEŻ W KRAJOWEJ STACJI CHEMICZNO ROLNICZEJ.

  SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA W ZAKRESIE DAWEK NAWOZÓW AZOTOWYCH OPRACOWUJE SIĘ NA PODSTAWIE M.IN. ANALIZY POTRZEB NAWOŻENIA AZOTEM DLA POSZCZEGÓLNYCH ROŚLIN UPRAWNYCH ORAZ ANALIZ ZASOBNOŚCI GLEBY, WYKONYWANYCH M.IN. PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO ROLNICZE ORAZ WYBRANE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO.

  MAGAZYNOWANIE

  NAWÓZ ZAPAKOWANY JAK I LUZEM POWINIEN BYĆ MAGAZYNOWANY W OBIEKTACH MAGAZYNOWYCH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ OCHRONĘ PRZED SZKODLIWYMI WPŁYWAMI WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, PRZEDE WSZYSTKIM EKSPOZYCJĄ NAWOZU NA NASŁONECZNIENIE I DZIAŁANIE WILGOCI. NALEŻY TAKŻE ZAPOBIEGAĆ ZANIECZYSZCZENIU INNYMI SUBSTANCJAMI, W TYM INNYMI NAWOZAMI ZAŚ SZCZEGÓLNIE NAWOZAMI AZOTOWYMI. OBIEKTY MAGAZYNOWE POWINNY BYĆ UTRZYMANE W CZYSTOŚCI. NALEŻY UNIKAĆ NADMIERNEGO TWORZENIA SIĘ PYŁÓW. NAWÓZ POWINIEN BYĆ UTRZYMYWANY Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE POWINNY BYĆ WENTYLOWANE.

  PRYZMY NAWOZU LUZEM POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED ZAMOKNIĘCIEM I ZAWILGOCENIEM. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADOWANIA NAWOZU LUZEM NA PLACACH. WORKI POLIETYLENOWE Z NADRUKIEM (50 KG) UKŁADAĆ MAKSYMALNIE DO 10 (DZIESIĘCIU) WARSTW, ZAŚ W KONTENERACH ELASTYCZNYCH (OPAKOWANIACH TYPU ‘BIG-BAG’) O MASIE 500 KG ORAZ 700 KG W STOSACH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z 2 (DWÓCH) WARSTW. NIE NALEŻY UKŁADAĆ WARSTWAMI NAWOZU W OPAKOWANIACH O MASIE 1000 KG I WIĘKSZEJ.

  TRANSPORT i OPERACJE PRZEŁADUNKOWE

  PODCZAS TRANSPORTU, ROZŁADUNKÓW, ZAŁADUNKÓW, KONFEKCJONOWANIA NAWÓZ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WODY, OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM.

  POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PN-C-87011:1999 , PN-C-87001:1998. PN-EN ISO 780:2001, PN-C-87080:1994 (ISO 7409-1984).

  W PRZYPADKU KONFEKCJONOWANIA NAWOZU OPAKOWANIE / ETYKIETA PRODUKTU POWINNA BYĆ OZNAKOWANA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY; USTAWĄ O NAWOZACH I NAWOŻENIU Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033., POLSKĄ NORMĄ PN-C-87001:1998. JEŚLI WYMAGANE WÓWCZAS TAKŻE ZGODNIE Z (GHS) GLOBALNIE ZHARMONIZOWANY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA CLP – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) NR 1272/2008.

  MOCZNIK NIE JEST UWAŻANY ZA MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGODNIE Z POMARAŃCZOWĄ KSIĘGĄ ONZ I MIĘDZYNARODOWYMI KODAMI TRANSPORTOWYMI, RID (KOLEJ), ADR (TRANSPORT DROGOWY) I IMDG (TRANSPORT MORSKI).

  ZAGROŻENIA I BEZPIECZNE STOSOWANIE

  NAWÓZ NIETOKSYCZNY, BEZ ZAPACHU, NIEPALNY. MOCZNIK SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2003 R. NAWÓZ TEN NIE JEST NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA. MOCZNIK NIE JEST UWAŻANY ZA MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGODNIE Z POMARAŃCZOWĄ KSIĘGĄ ONZ I MIĘDZYNARODOWYMI KODAMI TRANSPORTOWYMI, RID (KOLEJ), ADR (TRANSPORT DROGOWY) I IMDG (TRANSPORT MORSKI).

  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

  KONTAKT Z OCZAMI: PRZEPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY PRZY SZEROKO ODCHYLONEJ POWIECE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 10 MINUT, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OKULISTĄ.
  KONTAKT ZE SKÓRĄ: W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA SKÓRY SPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY, NASTĘPNIE ZDJĄĆ ZANIECZYSZCZONĄ ODZIEŻ, SPŁUKAĆ PONOWNIE, POLANIE ROZTWOREM POWODUJE POPARZENIA SKÓRY TERMICZNE ORAZ CHEMICZNE Z UWAGI NA PH ROZTWORU, ZAPEWNIĆ POMOC MEDYCZNĄ.
  POŁKNIĘCIE: W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO SPOŻYCIA PRZEPŁUKAĆ USTA, SPOWODOWAĆ WYMIOTY, NATYCHMIAST WEZWAĆ LEKARZA.
  DROGI ODDECHOWE: W PRZYPADKU ZATRUCIA, KTÓRE NASTĄPIŁO POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLI, KIEDY POSZKODOWANY MA KASZEL I ODCZUWA BÓL GARDŁA, ZAPEWNIĆ DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA, ODPOCZYNEK, W RAZIE POTRZEBY ZASTOSOWAĆ SZTUCZNE ODDYCHANIE, ZAPEWNIĆ POMOC MEDYCZNĄ.

  ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

  ZALECA SIĘ STOSOWANIE PODSTAWOWEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ. PRZY PRACY W POMIESZCZENIACH ZAPYLONYCH TAKŻE MASEK PRZECIWPYŁOWYCH.