SALETRZAK N-27%

  WZÓR CHEMICZNY: NH4NO3 + CaCO3 +MgCO3
  NAZWA CHEMICZNA: AZOTAN AMONU Z WĘGLANEM WAPNIA
  SYNONIM: SALETRZAK
  TYP NAWOZU: A.1.5.
  KOD PKWiU: 20. 15. 35. 0
  KOD CN: 31 02 40 10

  INFORMACJE PODSTAWOWE

  NAWÓZ MINERALNY Z GRUPY NAWOZÓW AMONOWO-SALETRZANYCH O PROPORCJACH AZOTU AMONOWEGO/SALETRZANEGO WYNOSZĄCYCH 50%/50%. POSIADA WŁAŚCIWOŚCI SOLI AMONOWYCH JAK I SALETR. GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST AZOTAN AMONU (NH4NO3). PONADTO ZAWIERA WYPEŁNIACZE, TAKIE JAK WAPŃ (CAO) ORAZ MAGNEZ (MGO).

  SALETRZAK OTRZYMYWANY JEST W PROCESIE CHEMICZNYM. PRODUKT, W POSTACI GRANULEK, MA BARWĘ OD BIAŁEJ PRZEZ JASNOSZARĄ DO BEŻOWEJ. ŁATWO ULEGA ROZPUSZCZENIU W WODZIE, MA WŁAŚCIWOŚCI HIGROSKOPIJNE STĄD TEŻ NAWÓZ NALEŻY CHRONIĆ PRZED ZAWILGOCENIEM.

  NAWÓZ JEST ZABEZIECZONY ŚRODKIEM ANTYZBRYLAJĄCYM. PRODUKT WŁAŚCIWIE MAGAZYNOWANY NIE ULEGA TRWAŁEMU ZBRYLENIU W OKRESIE PRZYDATNOŚCI DO STOSOWANIA.

  PRZEZNACZENIE I STOSOWANIE

  SALETRZAK JAKO UNIWERSALNY NAWÓZ AZOTOWY, PRZEZNACZONY JEST DO NAWOŻENIA PRAKTYCZNIE WSZYSTKICH RODZAJÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, NA GRUNTACH ORNYCH I NA UŻYTKACH ZIELONYCH ORAZ W UPRAWIE WARZYW I SADOWNICTWIE ORAZ NA PLANTACJACH WIELOLETNICH OD WCZESNEJ WIOSNY DO PÓŹNEGO LATA. ZE WZGLĘDU NA ZAWARTOŚĆ WAPNIA I MAGNEZU W KAŻDEJ GRANULI NAJLEPIEJ GDY PO WYSIANIU JEST WYMIESZANY Z GLEBĄ. STOSUJĄC POGŁÓWNIE, GDY BRAK JEST MOŻLIWOŚCI WYMIESZANIA Z GLEBĄ, STOSOWAĆ PRZED SPODZIEWANYM DESZCZEM.

  WSZYSTKIE SKŁADNIKI NAWOZU WYSTĘPUJĄ W FORMACH ŁATWO PRZYSWAJALNYCH PRZEZ ROŚLINY. DZIĘKI ZAWARTOŚCI DWÓCH FORM AZOTU SALETRZAK ZAPEWNIA OPTYMALNE WARUNKI ROZWOJU W ZASTOSOWANYCH UPRAWACH. AZOT JEST UWALNIANY I POBIERANY W SZYBKO DZIAŁAJĄCEJ W FORMIE AZOTANOWEJ ORAZ FORMIE AMONOWEJ O SPOWOLNIONYM DZIAŁANIU. STOSOWANIE SALETRZAKU NIE ZAKWASZA GLEBY.

  NAWÓZ MOŻNA APLIKOWAĆ DOGLEBOWO, ZARÓWNO PRZEDSIEWNIE JAK I POGŁÓWNIE. DAWKOWANIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ UPRAWIANEGO GATUNKU ORAZ JEGO FAZY ROZWOJOWEJ. ZALECA SIĘ, SZCZEGÓLNIE PO ZASTOSOWANIU POGŁÓWNYM NA GLEBACH ZASADOWYCH, ABY SALETRZAK ZOSTAŁ WYMIESZANY Z GLEBĄ (PRZYKRYTY) W CELU UNIKNIĘCIA STRAT AZOTU – PRZY UŻYCIU KULTYWATORA LUB BRONY.

  SALETRZAK SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2003 R. NAWÓZ TEN NIE JEST NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA.

  INSTRUKCJA STOSOWANIA

  NAWÓZ UNIWERSALNY DO NAWOŻENIA PRZEDSIEWNEGO I POGŁÓWNEGO. BEZPOŚREDNIO PRZED ROZSIEWEM MOŻNA MIESZAĆ Z FOSFORANEM AMONU (MAP, DAP), NAWOZAMI WIELOSKŁADNIKOWYMI (TYPU NPK) NA BAZIE FOSFORANU AMONU I Z SOLĄ POTASOWĄ. STOSOWAĆ DAWKI WEDŁUG POTRZEB NAWOZOWYCH UPRAWIANEJ ROŚLINY.

  ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU SALETRZAK N-27% W kg/ha

  ROŚLINA PLON
  t/ha POTRZEBY NAWOZENIA AZOTEM
  MAŁE ŚREDNIE DUŻE
  ZBOŻA 5 300 410 520
  RZEPAK 3 440 550 660
  KUKURYDZA NA ZIARNO 7 390 520 600
  ZIEMNIAK BEZ OBORNIKA 30 440 500 550
  ŁĄKI, PASTWISKA (ZIELONKA) 40 260 310 370

  KLASYCZNĄ METODĄ USTALANIA POTRZEB NAWOŻENIA JEST METODA BILANSOWA. POLEGA ONA NA ZBILANSOWANIU (PORÓWNANIU) ROZCHODÓW SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH TAKICH JAK WYNOSZENIE SKŁADNIKÓW Z PLONEM, STRATY SKŁADNIKÓW W GLEBIE Z PRZYCHODAMI, TJ. NAWOZY ORGANICZNE, OPADY ATMOSFERYCZNE, RESZTKI POŻNIWNE, UWALNIANIE SIĘ SKŁADNIKÓW W GLEBIE, ETC. WYNIK BILANSU OKREŚLA DAWKĘ NAWOZU MINERALNEGO.

  PONADTO OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO ROLNICZE DOKONUJĄ OZNACZENIA ZAWARTOŚCI AZOTU MINERALNEGO W GLEBACH. AKTUALNE WYNIKI OZNACZEŃ ZAWARTOŚCI AZOTU MINERALNEGO W GLEBACH DOSTĘPNE SĄ W TYCH STACJACH JAK RÓWNIEŻ W KRAJOWEJ STACJI CHEMICZNO ROLNICZEJ.

  SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA W ZAKRESIE DAWEK NAWOZÓW AZOTOWYCH OPRACOWUJE SIĘ NA PODSTAWIE M.IN. ANALIZY POTRZEB NAWOŻENIA AZOTEM DLA POSZCZEGÓLNYCH ROŚLIN UPRAWNYCH ORAZ ANALIZ ZASOBNOŚCI GLEBY, WYKONYWANYCH M.IN. PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO ROLNICZE ORAZ WYBRANE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO.

  MAGAZYNOWANIE

  NAWÓZ ZAPAKOWANY JAK I LUZEM POWINIEN BYĆ MAGAZYNOWANY W OBIEKTACH MAGAZYNOWYCH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ OCHRONĘ PRZED SZKODLIWYMI WPŁYWAMI WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, PRZEDE WSZYSTKIM EKSPOZYCJĄ NAWOZU NA NASŁONECZNIENIE I DZIAŁANIE WILGOCI. NALEŻY TAKŻE ZAPOBIEGAĆ ZANIECZYSZCZENIU INNYMI SUBSTANCJAMI, W TYM INNYMI NAWOZAMI ZAŚ SZCZEGÓLNIE NAWOZAMI AZOTOWYMI. OBIEKTY MAGAZYNOWE POWINNY BYĆ UTRZYMANE W CZYSTOŚCI. NALEŻY UNIKAĆ NADMIERNEGO TWORZENIA SIĘ PYŁÓW. NAWÓZ POWINIEN BYĆ UTRZYMYWANY Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE POWINNY BYĆ WENTYLOWANE.

  PRYZMY NAWOZU LUZEM POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED ZAMOKNIĘCIEM I ZAWILGOCENIEM. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADOWANIA NAWOZU LUZEM NA PLACACH. WORKI POLIETYLENOWE Z NADRUKIEM (50 KG) UKŁADAĆ MAKSYMALNIE DO 10 (DZIESIĘCIU) WARSTW, ZAŚ W KONTENERACH ELASTYCZNYCH (OPAKOWANIACH TYPU ‘BIG-BAG’) O MASIE 500 KG ORAZ 700 KG W STOSACH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z 2 (DWÓCH) WARSTW. NIE NALEŻY UKŁADAĆ WARSTWAMI NAWOZU W OPAKOWANIACH O MASIE 1000 KG I WIĘKSZEJ.

  TRANSPORT i OPERACJE PRZEŁADUNKOWE

  PODCZAS TRANSPORTU, ROZŁADUNKÓW, ZAŁADUNKÓW, KONFEKCJONOWANIA NAWÓZ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WODY, OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM.

  POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PN-C-87010:1999 , PN-C-87001:1998. PN-EN ISO 780:2001, PN-C-87080:1994 (ISO 7409-1984).

  W PRZYPADKU KONFEKCJONOWANIA NAWOZU OPAKOWANIE / ETYKIETA PRODUKTU POWINNA BYĆ OZNAKOWANA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY; USTAWĄ O NAWOZACH I NAWOŻENIU Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033., POLSKĄ NORMĄ PN-C-87001:1998. JEŚLI WYMAGANE WÓWCZAS TAKŻE ZGODNIE Z (GHS) GLOBALNIE ZHARMONIZOWANY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA CLP – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) NR 1272/2008.

  SALETRZAK NIE JEST UWAŻANY ZA MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGODNIE Z POMARAŃCZOWĄ KSIĘGĄ ONZ I MIĘDZYNARODOWYMI KODAMI TRANSPORTOWYMI, RID (KOLEJ), ADR (TRANSPORT DROGOWY) I IMDG (TRANSPORT MORSKI).

  ZAGROŻENIA I BEZPIECZNE STOSOWANIE

  NAWÓZ NIETOKSYCZNY, BEZ ZAPACHU, NIEPALNY. SALETRZAK SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2003 R. NAWÓZ TEN NIE JEST NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA. SALETRZAK NIE JEST UWAŻANY ZA MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGODNIE Z POMARAŃCZOWĄ KSIĘGĄ ONZ I MIĘDZYNARODOWYMI KODAMI TRANSPORTOWYMI, RID (KOLEJ), ADR (TRANSPORT DROGOWY) I IMDG (TRANSPORT MORSKI).

  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

  KONTAKT Z OCZAMI: PRZEPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY PRZY SZEROKO ODCHYLONEJ POWIECE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 10 MINUT, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OKULISTĄ.
  KONTAKT ZE SKÓRĄ: W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA SKÓRY, SPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY, NASTĘPNIE ZDJĄĆ ZANIECZYSZCZONĄ ODZIEŻ.
  POŁKNIĘCIE: W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO SPOŻYCIA PRZEPŁUKAĆ USTA, SPOWODOWAĆ WYMIOTY, NATYCHMIAST WEZWAĆ LEKARZA.
  DROGI ODDECHOWE: W PRZYPADKU ZATRUCIA, KTÓRE NASTĄPIŁO POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLI, KIEDY POSZKODOWANY MA KASZEL I ODCZUWA BÓL GARDŁA, ZAPEWNIĆ DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA, ODPOCZYNEK, W RAZIE POTRZEBY ZASTOSOWAĆ SZTUCZNE ODDYCHANIE, ZAPEWNIĆ POMOC MEDYCZNĄ.

  ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

  ZALECA SIĘ STOSOWANIE PODSTAWOWEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ. PRZY PRACY W POMIESZCZENIACH ZAPYLONYCH TAKŻE MASEK PRZECIWPYŁOWYCH.