DAP NP(S) 18-46(2,5)
  FOSFORAN AMONU NP 18-46(2,5)
   
  WZÓR CHEMICZNY: (NH4)2HPO4
  NAZWA CHEMICZNA: FOSFORAN DIAMONU
  SYNONIM: FOSFORAN AMONU, DAP, NAWÓZ NP
  TYP NAWOZU: B.2.1.
  KOD PKWiU: 20.15.79.0
  KOD CN: 310 53 000

  INFORMACJE PODSTAWOWE

  FOSFORAN AMONU JEST NIEORGANICZNYM ZWIĄZKIEM CHEMICZNYM OTRZYMYWANYM W PROCESIE NEUTRALIZACJI KWASU FOSFOROWEGO Z AMONIAKIEM 2NH3 + H3PO4 → (NH4)2HPO4 MA POSTAĆ GRANULEK O BARWIE SZAROBEŻOWEJ DO CZARNEJ (BARWIONY MELASĄ). JEST ZABEZIECZONY ŚRODKIEM ANTYZBRYLAJĄCYM. SKŁADNIKI NAWOZU DOSKONALE ROZPUSZCZAJĄ SIĘ W WODZIE.

  NAWÓZ JEST ZABEZIECZONY ŚRODKIEM ANTYZBRYLAJĄCYM. WŁAŚCIWIE MAGAZYNOWANY NIE ULEGA TRWAŁEMU ZBRYLENIU W OKRESIE PRZYDATNOŚCI DO STOSOWANIA.

  PRZEZNACZENIE I STOSOWANIE

  DAP (FOSFORAN DIAMONU) TO UNIWERSALNY NAWÓZ FOSFOROWY, PRZEZNACZONY JEST DO NAWOŻENIA PRAKTYCZNIE WSZYSTKICH RODZAJÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, NA GRUNTACH ORNYCH I NA UŻYTKACH ZIELONYCH ORAZ W UPRAWIE WARZYW I SADOWNICTWIE A TAKŻE NA PLANTACJACH WIELOLETNICH OD WCZESNEJ WIOSNY DO PÓŹNEGO LATA. STOSUJĄC POGŁÓWNIE, GDY BRAK JEST MOŻLIWOŚCI WYMIESZANIA Z GLEBĄ, STOSOWAĆ PRZED SPODZIEWANYM DESZCZEM.

  NAWÓZ MOŻNA APLIKOWAĆ DOGLEBOWO, ZARÓWNO PRZEDSIEWNIE JAK I POGŁÓWNIE. DAWKOWANIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ UPRAWIANEGO GATUNKU ORAZ JEGO FAZY ROZWOJOWEJ. ZALECA SIĘ, SZCZEGÓLNIE PO ZASTOSOWANIU POGŁÓWNYM NA GLEBACH ZASADOWYCH, ABY NAWÓZ ZOSTAŁ WYMIESZANY Z GLEBĄ (PRZYKRYTY) W CELU UNIKNIĘCIA STRAT SKŁADNIKÓW – PRZY UŻYCIU KULTYWATORA LUB BRONY. NAJEFEKTYWNIEJ DZIAŁA PO WYMIESZANIU Z GLEBĄ NA GŁĘBOKOŚĆ 10-20 CM. DAP MOŻNA STOSOWAĆ TAKŻE POGŁÓWNIE, WCZESNĄ WIOSNĄ NA ROŚLINY OZIME ORAZ UPRAWY WIELOLETNIE. DAP MOŻNA MIESZAĆ BEZPOŚREDNIO PRZED ROZSIEWEM Z MOCZNIKIEM, SALETRĄ AMONOWĄ I Z SALETRZAKIEM, NATOMIAST W DOWOLNYM CZASIE Z SOLĄ POTASOWĄ (CHLORKIEM POTASU).

  DAP (FOSFORAN DIAMONU) SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2003 R. NAWÓZ TEN NIE JEST NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA.

  INSTRUKCJA STOSOWANIA
  NAWÓZ UNIWERSALNY DO NAWOŻENIA PRZEDSIEWNEGO I POGŁÓWNEGO. DO NAWOZENIA WSZYSTKICH ROŚLIN UPRAWNYCH. NA UŻYTKI ZIELONE I PLANTACJE WIELOLETNIE STOSOWAĆ WCZESNĄ WIOSNĄ. PO ROZSIANIU ZALECA SIĘ WYMIESZAĆ Z GLEBĄ. BEZPOŚREDNIO PRZED ROZSIEWEM MOŻNA MIESZAĆ Z SALETRĄ AMONOWĄ, SALETRZAKIEM i MOCZNIKIEM. W DOWOLNYM CZASIE MOŻNA MIESZAĆ Z SOLĄ POTASOWĄ. STOSOWAĆ DAWKI WEDŁUG POTRZEB NAWOZOWYCH UPRAWIANEJ ROŚLINY.

  ORIENTACYJNE DAWKI FOSFORANU AMONU (DAP-u) NP 18-46 W kg/ha
  ROŚLINAPLON
  t/ha
  ZAWARTOŚĆ GLEBY W FOSFOR
  NISKAŚREDNIAWYSOKA
  ZBOŻA51309055
  RZEPAK315512080
  KUKURYDZA NA ZIARNO718012075
  ZIEMNIAK BEZ OBORNIKA3014510550
  ŁĄKI, PASTWISKA (ZIELONKA)4015011590

  KLASYCZNĄ METODĄ USTALANIA POTRZEB NAWOŻENIA JEST METODA BILANSOWA. POLEGA ONA NA ZBILANSOWANIU (PORÓWNANIU) ROZCHODÓW SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH TAKICH JAK WYNOSZENIE SKŁADNIKÓW Z PLONEM, STRATY SKŁADNIKÓW W GLEBIE Z PRZYCHODAMI, TJ. NAWOZY ORGANICZNE, OPADY ATMOSFERYCZNE, RESZTKI POŻNIWNE, UWALNIANIE SIĘ SKŁADNIKÓW W GLEBIE, ETC. WYNIK BILANSU OKREŚLA DAWKĘ NAWOZU MINERALNEGO.

  PONADTO OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO ROLNICZE DOKONUJĄ OZNACZENIA ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBACH. AKTUALNE WYNIKI OZNACZEŃ ZAWARTOŚCI DOSTĘPNE SĄ W TYCH STACJACH JAK RÓWNIEŻ W KRAJOWEJ STACJI CHEMICZNO ROLNICZEJ.

  SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA W ZAKRESIE DAWEK NAWOZÓW OPRACOWUJE SIĘ NA PODSTAWIE M.IN. ANALIZY POTRZEB NAWOŻENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ROŚLIN UPRAWNYCH ORAZ ANALIZ ZASOBNOŚCI GLEBY, WYKONYWANYCH M.IN. PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO ROLNICZE ORAZ WYBRANE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO.
  MAGAZYNOWANIE
  NAWÓZ ZAPAKOWANY JAK I LUZEM POWINIEN BYĆ MAGAZYNOWANY W OBIEKTACH MAGAZYNOWYCH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ OCHRONĘ PRZED SZKODLIWYMI WPŁYWAMI WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, PRZEDE WSZYSTKIM EKSPOZYCJĄ NAWOZU NA NASŁONECZNIENIE I DZIAŁANIE WILGOCI. NALEŻY TAKŻE ZAPOBIEGAĆ ZANIECZYSZCZENIU INNYMI SUBSTANCJAMI, W TYM INNYMI NAWOZAMI ZAŚ SZCZEGÓLNIE NAWOZAMI AZOTOWYMI. OBIEKTY MAGAZYNOWE POWINNY BYĆ UTRZYMANE W CZYSTOŚCI. NALEŻY UNIKAĆ NADMIERNEGO TWORZENIA SIĘ PYŁÓW. NAWÓZ POWINIEN BYĆ UTRZYMYWANY Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE POWINNY BYĆ WENTYLOWANE.

  PRYZMY NAWOZU LUZEM POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED ZAMOKNIĘCIEM I ZAWILGOCENIEM. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADOWANIA NAWOZU LUZEM NA PLACACH. WORKI POLIETYLENOWE Z NADRUKIEM (50 KG) UKŁADAĆ MAKSYMALNIE DO 10 (DZIESIĘCIU) WARSTW, ZAŚ W KONTENERACH ELASTYCZNYCH (OPAKOWANIACH TYPU ‘BIG-BAG’) O MASIE 500 KG ORAZ 700 KG W STOSACH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z 2 (DWÓCH) WARSTW. NIE NALEŻY UKŁADAĆ WARSTWAMI NAWOZU W OPAKOWANIACH O MASIE 1000 KG I WIĘKSZEJ.

  TRANSPORT i OPERACJE PRZEŁADUNKOWE

  PODCZAS TRANSPORTU, ROZŁADUNKÓW, ZAŁADUNKÓW, KONFEKCJONOWANIA NAWÓZ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WODY, OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM.

  POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PN-C-87001:1998, PN-EN ISO 780:2001, PN-C-87080:1994 (ISO 7409-1984).

  W PRZYPADKU KONFEKCJONOWANIA NAWOZU OPAKOWANIE / ETYKIETA PRODUKTU POWINNA BYĆ OZNAKOWANA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY; USTAWĄ O NAWOZACH I NAWOŻENIU Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033., POLSKĄ NORMĄ PN-C-87001:1998. JEŚLI WYMAGANE WÓWCZAS TAKŻE ZGODNIE Z (GHS) GLOBALNIE ZHARMONIZOWANY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA CLP – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) NR 1272/2008.

  DAP (FOSFORAN DIAMONU) NIE JEST UWAŻANY ZA MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGODNIE Z POMARAŃCZOWĄ KSIĘGĄ ONZ I MIĘDZYNARODOWYMI KODAMI TRANSPORTOWYMI, RID (KOLEJ), ADR (TRANSPORT DROGOWY) I IMDG (TRANSPORT MORSKI).

  ZAGROŻENIA I BEZPIECZNE STOSOWANIE
  NAWÓZ NIETOKSYCZNY, BEZ ZAPACHU, NIEPALNY. MAP SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2003 R. NAWÓZ NIE JEST NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA. DAP NIE JEST UWAŻANY ZA MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGODNIE Z POMARAŃCZOWĄ KSIĘGĄ ONZ I MIĘDZYNARODOWYMI KODAMI TRANSPORTOWYMI, RID (KOLEJ), ADR (TRANSPORT DROGOWY) I IMDG (TRANSPORT MORSKI).

  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

  KONTAKT Z OCZAMI: PRZEPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY PRZY SZEROKO ODCHYLONEJ POWIECE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 10 MINUT, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OKULISTĄ.
  KONTAKT ZE SKÓRĄ: W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA SKÓRY, SPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY, NASTĘPNIE ZDJĄĆ ZANIECZYSZCZONĄ ODZIEŻ.
  POŁKNIĘCIE: W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO SPOŻYCIA PRZEPŁUKAĆ USTA, SPOWODOWAĆ WYMIOTY, NATYCHMIAST WEZWAĆ LEKARZA.
  DROGI ODDECHOWE: W PRZYPADKU ZATRUCIA, KTÓRE NASTĄPIŁO POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLI, KIEDY POSZKODOWANY MA KASZEL I ODCZUWA BÓL GARDŁA, ZAPEWNIĆ DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA, ODPOCZYNEK, W RAZIE POTRZEBY ZASTOSOWAĆ SZTUCZNE ODDYCHANIE, ZAPEWNIĆ POMOC MEDYCZNĄ.
  ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

  ZALECA SIĘ STOSOWANIE PODSTAWOWEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ. PRZY PRACY W POMIESZCZENIACH ZAPYLONYCH TAKŻE MASEK PRZECIWPYŁOWYCH.