NP 14:34+8(S)
   
  WZÓR CHEMICZNY:
  NAZWA CHEMICZNA:
  SYNONIM:
  TYP NAWOZU:
  KOD PKWiU:
  KOD CN:

  W przygotowaniu…

  INSTRUKCJA STOSOWANIA

  NAWÓZ UNIWERSALNY DO NAWOŻENIA PRZEDSIEWNEGO I POGŁÓWNEGO. DO NAWOZENIA WSZYSTKICH ROŚLIN UPRAWNYCH. NA UŻYTKI ZIELONE I PLANTACJE WIELOLETNIE STOSOWAĆ WCZESNĄ WIOSNĄ. PO ROZSIANIU ZALECA SIĘ WYMIESZAĆ Z GLEBĄ. BEZPOŚREDNIO PRZED ROZSIEWEM MOŻNA MIESZAĆ Z SALETRĄ AMONOWĄ, SALETRZAKIEM i MOCZNIKIEM. W DOWOLNYM CZASIE MOŻNA MIESZAĆ Z SOLĄ POTASOWĄ. STOSOWAĆ DAWKI WEDŁUG POTRZEB NAWOZOWYCH UPRAWIANEJ ROŚLINY.

  ORIENTACYJNE DAWKI FOSFORANU AMONU (MAP-u) NP 12-52 W kg/ha
  RoślinaPlon
  t/ha
  ZAWARTOŚĆ GLEBY W FOSFOR
  NiskaŚredniaWysoka
  Zboża51158050
  Rzepak314010070
  Kukurydza na ziarno716011070
  Zmieniak bez obornika301259050
  Łąki, pastwiska (zielonka)4013010060

  KLASYCZNĄ METODĄ USTALANIA POTRZEB NAWOŻENIA JEST METODA BILANSOWA. POLEGA ONA NA ZBILANSOWANIU (PORÓWNANIU) ROZCHODÓW SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH TAKICH JAK WYNOSZENIE SKŁADNIKÓW Z PLONEM, STRATY SKŁADNIKÓW W GLEBIE Z PRZYCHODAMI, TJ. NAWOZY ORGANICZNE, OPADY ATMOSFERYCZNE, RESZTKI POŻNIWNE, UWALNIANIE SIĘ SKŁADNIKÓW W GLEBIE, ETC. WYNIK BILANSU OKREŚLA DAWKĘ NAWOZU MINERALNEGO.

  PONADTO OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO ROLNICZE DOKONUJĄ OZNACZENIA ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBACH. AKTUALNE WYNIKI OZNACZEŃ ZAWARTOŚCI DOSTĘPNE SĄ W TYCH STACJACH JAK RÓWNIEŻ W KRAJOWEJ STACJI CHEMICZNO ROLNICZEJ.

  SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA W ZAKRESIE DAWEK NAWOZÓW OPRACOWUJE SIĘ NA PODSTAWIE M.IN. ANALIZY POTRZEB NAWOŻENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ROŚLIN UPRAWNYCH ORAZ ANALIZ ZASOBNOŚCI GLEBY, WYKONYWANYCH M.IN. PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO ROLNICZE ORAZ WYBRANE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO.

  MAGAZYNOWANIE
  NAWÓZ ZAPAKOWANY JAK I LUZEM POWINIEN BYĆ MAGAZYNOWANY W OBIEKTACH MAGAZYNOWYCH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ OCHRONĘ PRZED SZKODLIWYMI WPŁYWAMI WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, PRZEDE WSZYSTKIM EKSPOZYCJĄ NAWOZU NA NASŁONECZNIENIE I DZIAŁANIE WILGOCI. NALEŻY TAKŻE ZAPOBIEGAĆ ZANIECZYSZCZENIU INNYMI SUBSTANCJAMI, W TYM INNYMI NAWOZAMI ZAŚ SZCZEGÓLNIE NAWOZAMI AZOTOWYMI. OBIEKTY MAGAZYNOWE POWINNY BYĆ UTRZYMANE W CZYSTOŚCI. NALEŻY UNIKAĆ NADMIERNEGO TWORZENIA SIĘ PYŁÓW. NAWÓZ POWINIEN BYĆ UTRZYMYWANY Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE POWINNY BYĆ WENTYLOWANE.

  PRYZMY NAWOZU LUZEM POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED ZAMOKNIĘCIEM I ZAWILGOCENIEM. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADOWANIA NAWOZU LUZEM NA PLACACH. WORKI POLIETYLENOWE Z NADRUKIEM (50 KG) UKŁADAĆ MAKSYMALNIE DO 10 (DZIESIĘCIU) WARSTW, ZAŚ W KONTENERACH ELASTYCZNYCH (OPAKOWANIACH TYPU ‘BIG-BAG’) O MASIE 500 KG ORAZ 700 KG W STOSACH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z 2 (DWÓCH) WARSTW. NIE NALEŻY UKŁADAĆ WARSTWAMI NAWOZU W OPAKOWANIACH O MASIE 1000 KG I WIĘKSZEJ.

  TRANSPORT i OPERACJE PRZEŁADUNKOWE

  PODCZAS TRANSPORTU, ROZŁADUNKÓW, ZAŁADUNKÓW, KONFEKCJONOWANIA NAWÓZ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WODY, OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM.

  POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PN-C-87001:1998, PN-EN ISO 780:2001, PN-C-87080:1994 (ISO 7409-1984).

  W PRZYPADKU KONFEKCJONOWANIA NAWOZU OPAKOWANIE / ETYKIETA PRODUKTU POWINNA BYĆ OZNAKOWANA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY; USTAWĄ O NAWOZACH I NAWOŻENIU Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033., POLSKĄ NORMĄ PN-C-87001:1998. JEŚLI WYMAGANE WÓWCZAS TAKŻE ZGODNIE Z (GHS) GLOBALNIE ZHARMONIZOWANY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA CLP – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) NR 1272/2008.

  MAP (FOSFORAN MONOAMONU) NIE JEST UWAŻANY ZA MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGODNIE Z POMARAŃCZOWĄ KSIĘGĄ ONZ I MIĘDZYNARODOWYMI KODAMI TRANSPORTOWYMI, RID (KOLEJ), ADR (TRANSPORT DROGOWY) I IMDG (TRANSPORT MORSKI).

  ZAGROŻENIA I BEZPIECZNE STOSOWANIE
  NAWÓZ NIETOKSYCZNY, BEZ ZAPACHU, NIEPALNY. MAP SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2003 R. NAWÓZ NIE JEST NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA. MAP NIE JEST UWAŻANY ZA MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGODNIE Z POMARAŃCZOWĄ KSIĘGĄ ONZ I MIĘDZYNARODOWYMI KODAMI TRANSPORTOWYMI, RID (KOLEJ), ADR (TRANSPORT DROGOWY) I IMDG (TRANSPORT MORSKI).

  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

  KONTAKT Z OCZAMI: PRZEPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY PRZY SZEROKO ODCHYLONEJ POWIECE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 10 MINUT, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OKULISTĄ.
  KONTAKT ZE SKÓRĄ: W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA SKÓRY, SPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY, NASTĘPNIE ZDJĄĆ ZANIECZYSZCZONĄ ODZIEŻ.
  POŁKNIĘCIE: W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO SPOŻYCIA PRZEPŁUKAĆ USTA, SPOWODOWAĆ WYMIOTY, NATYCHMIAST WEZWAĆ LEKARZA.
  DROGI ODDECHOWE: W PRZYPADKU ZATRUCIA, KTÓRE NASTĄPIŁO POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLI, KIEDY POSZKODOWANY MA KASZEL I ODCZUWA BÓL GARDŁA, ZAPEWNIĆ DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA, ODPOCZYNEK, W RAZIE POTRZEBY ZASTOSOWAĆ SZTUCZNE ODDYCHANIE, ZAPEWNIĆ POMOC MEDYCZNĄ.
  ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

  ZALECA SIĘ STOSOWANIE PODSTAWOWEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ. PRZY PRACY W POMIESZCZENIACH ZAPYLONYCH TAKŻE MASEK PRZECIWPYŁOWYCH.